Bryan Mélisse

Bryan Mélisse

Mär sinn frouh ierch matzedeelen dat de Bryan säin Kontrakt mat der Jeunesse em zwee weider Joer verlängert huet. Hien bleiwt eis also bis Enn vun der Saison 2016-17 erhalen.Mär soen him merci fir seng confiance.