DEN BESCH BLEIWT ZU ESCH

DEN BESCH BLEIWT ZU ESCH

Den CA vun der Jeunesse ass frou Ärch matzedeelen, dass den Dennis Besch een laangfristëgen Kontrakt ënnerschriwwen huët. An sénger éischter Saison bei eis huët heen méi wéi iwwerzeegt. Mär soën och him Merci fir säin Vertrauen an hoffen op eng erfollëgräich Zukunft.
 
#allezmaer
#denbeschvunesch
#schwoarzanwäiss
#ocheloeenvuneis
#lénkenhummer