EEN JONKEN VERTEIDEGER

EEN JONKEN VERTEIDEGER

Den CA vun der Jeunesse ass frouh matzedeelen, dass den Rony Moreira een Kontrakt bei eis ënnerschriwwen huët. Den Rony koum am leschten Wanter vum F91 an ass 18 Joër aal. Heen huët schon an der Réckronn bei der 1. Equipe mattrainéiert. 
 
Merci fir däin Vertrauen!
 
#allezmaer