EEN WEIDEREN GRENZER

EEN WEIDEREN GRENZER

Den CA vun der Jeunesse ass frouh matzedeelen, dass den Alex Sousa een Kontrakt bei eis ënnerschriwwen huët. Heen ass een Jong vun der Grenz an huët bei eis an der Jugend gespillt. D'lescht Saison huët den Alex reegelméissëg bei der 1. Equipe mattrainéiert. Heen ass een polyvalenten Spiller an huët een gudden Schoss.
 
Merci fir däin Vertrauen Alex!
 
#allezmaer